جلسه طوفان فکری محصول را چگونه برگزار کنیم؟

با بزرگ‌تر شدن تیم، نقش شما از کسی که ایده جدید تولید می‌کرد به کسی که ایده‌های جدید را سازماندهی می‌کند تغییر پیدا می‌کند. بدون شک بسیاری از ایده‌های خوب و عالی از دل تیم شما پیدا می‌شوند. درواقع وظیفه شما بیرون کشیدن بهترین ایده‌ها از دل انبوهی از افکار و ایده‌های ارایه شده در جلسات تیمی محصول می‌شود.

گوش دادن فعال: کلید اصلی مدیران محصول برای ارتباط مؤثر

یکی از مهارت های کلیدی یک مدیرمحصول موفق توانایی گوش دادن فعال است. در این نوشته قدم به قدم به شما می گوییم چگونه مهارت گوش دادن فعال را در خود تقویت کنید.