مسیری به سمت مدیریت محصول

مدیرعامل کوچک، جامعه‌ی مدیران محصول است که برای گسترش مهارت‌های محصول گرد هم آمده‌اند.

جایی برای یادگیری، اشتراک و مشاوره.

کتابخانه

کتاب پشت پرده هر محصول عالی

داستان ما

درباره برند

«مدیرعامل کوچک» محلی برای اشتراک دانش درباره چیزهایی است که به مرور درباره مدیریت محصول یاد گرفته‌ایم. از آنجایی که مدیریت محصول بیش از اینکه دانش باشد در چرخه تجربه و بر بستر سازمان و ارتباطات ما شکل می‌گیرد، اشتراک تجربیات در درک بهتر شرایط مختلف و تصمیم گیری موثرتر کمک می‌کند.

 
تمرکز مدیر‌محصوب